Doprava zdarma od 1000 Kč | Ekologické balení | Odesíláme v pracovní dny do 24h

Vrácení a reklamace

Dokumenty ke stažení: Vrácení nepoužitého zboží | Reklamační formulář

Pokud však nastal nějaký problém, kontaktujte nás na email napiste@komunikace.rafity.cz nebo na telefonním čísle +420 730 157 060

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád I.
I.Všeobecná ustanovení
1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího
www.rafity.cz, RAFITY SILVER JEWELLERY s.r.o. , Lhota 423, 549 41, Červený Kostelec, IČO: 06369995
(dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.
2) Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami
(dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.
3) Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto
Reklamačním řádem.
II. Záruka za jakost
1) Dokladem o záruce zakoupeného zboží je doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými
údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, číslo …).
2) Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta je u
nového zboží 24 měsíců.
3) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.
4) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné.
5) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá.
6) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí
kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

III. Záruční podmínky
1) Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména neporušenost
či poškození obalu).
2) Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co
obsahovat má.
3) Veškeré nesrovnalosti je třeba vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může
převzetí zásilky odmítnout. Doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
4) Kupující reklamaci uplatní odesláním na adresu prodávajícího: Rafity.cz , Lhota 423, 549 41,,
Červený Kostelec
5) Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a
dostatečné kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna
identifikace původu i závady zboží. Ideálně využíjte reklamační formulář.
6) Kupující si zvolí požadovaný způsob vyřízení reklamace pro případ, že bude reklamace uznána a oprava v naši dílně nebude možná. (výměna za nové zboží, výměna za zboží jiné, vrácení
peněz).
7) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a
přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): a. mechanickým poškozením zboží, b.
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, c. neodbornou
instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, d. provedením nekvalifikovaného
zásahu či změnou parametrů, e. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku
této úpravy, f. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
8) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním
formuláři, v přiloženém listě s popisem závady, v elektronické komunikaci).
9) Bude-li reklamace zamítnuta, může se kupující rozhodnout, zda požaduje a souhlasí s placenou
opravou.
10)Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je
zprostředkovává, případně zajišťuje komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za
provedení opravy.
11)Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době
nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu
kupujícího.

12)Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že prodávající je oprávněn přefakturovat
kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu.
13)Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží
nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné
předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace
1) Kupující - spotřebitel a) V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. b) Je-
li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. c)
Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě
se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po
uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel
má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
2) Kupující - podnikatel a) Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve
lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován
na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení
1) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
2) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS,
nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na
adresu kupujícího.
3) Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání
reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl
kupující o vyřízení informován.

4) Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné
reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání
reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od
konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
5) Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
6) Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím
vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
7) V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude
prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH
za každý den prodlení.
8) Pokud si kupující nepřevezme zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení
informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
2) Tento Reklamační řád je platný od 1.9.2017.
3) Tento Reklamační řád je k dispozici v místě podnikání nebo jako dokument na www.rafity.cz

Reklamační furmulář ke stažení zde